01
3


CNCWOOD - 
VẺ ĐẸP CỦA TỰ NHIÊN


Sàn (Floor)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.

Tường (Wall)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.


Trần (Ceiling)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.

Giàn Hoa (Pergola)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.

Chòi Nghỉ (Pavilions)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.

Cổng (Gate)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.

Hàng Rào (Fence)

CNCWOOD là dòng sản phẩm gỗ nhân tạo được Công ty Cổ phần CNC sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu ngoại nhập có chất lượng công nghệ cao, thời gian lắp đặt tại hiện trường ngắn với đầy đủ phụ kiện đi kèm do CNC thiết kế.