CONWOOD EAVE CONWOOD EAVE CONWOOD EAVE

CONWOOD EAVE

Eave là vật liệu gắn liệu gắn vào mái, mục đích nhằm che cấu trúc mái. Theo thiết kế, Eave sywr sụng hai thanh 8 inch và 6 inch hoặc 6 inch và 4 inch.

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Eave 6" Tự nhiên 1.7 15 305 9.96
Eave 8" Tự nhiên 1.7 20 305 13.28
Eave 2 in1 NEW Tự nhiên 2.2 23.5 305 17.56

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao